مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا)

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا) پیام محمد کاظم آقامیر ریاست مرکز مرکز تحقیقات ارولوژی : از آنجائیکه مراکز تحقیقاتی، مهمترین رکن اصلی تولید علم در سراسر مراکز علمی تلقی می شوند و بایستی هنرتبدیل تجربه را به علم داشته باشند باید در این راستا با برنامه و هدفدار حرکت کنند تا […]